Pirkimo taisyklės

 •  Baltarusiskibaldai.lt el. parduotuvė priklausanti UAB "Miriza" (į.k. 301614940) (toliau - Pardavėjas)


  1 . BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su baltarusiskibaldai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu baltarusiskibaldai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Taisyklės”.
  1.3 Internetinės parduotuvės baltarusiskibaldai.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  1.4 Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridiniai asmenys;
  1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes baltarusiskibaldai.lt internetinėje parduotuvėje.

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bei telefonu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, reklaminiai-informaciniai rinkodaros pranešimai. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefonas būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi pateikti prašymą elektroniniu paštu info@baltarusiskibaldai.lt
  2.2.
  Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje baltarusiskibaldai.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką \"Patvirtinti užsakymą\".
  3.2.
  Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma baltarusiskibaldai.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

  4. Pirkėjo teisės

  4.1.
  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes baltarusiskibaldai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.
  4.2.
  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su baltarusiskibaldai.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
  4.2.1.
  garso ir vaizdo kūrinių bei fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, programinės įrangos tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
  4.3.
  Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis\".
  4.4.
  Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, įpakavimas, o taip pat ji nebuvo naudojama.

  5. Pirkėjo įsipareigojimai

  5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.4. Pirkėjas, lankydamasis baltarusiskibaldai.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  6. Pardavėjo teisės

  6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
  6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis baltarusiskibaldai.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

  7. Pardavėjo įsipareigojimai

  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis baltarusiskibaldai.lt teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
  7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos nurodytos su PVM.
  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į UAB „Miriza“ banko sąskaitą.
  8.2.2.
  Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovės sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.
  Pagrindinės sąlygos:
  Mažiausia prekių pirkimo finansavimo suma yra 100 eurų. Finansuojama suma skaičiuojama imant bendrą prekių krepšelyje esančių prekių kainų sumą.
  Kreditas gali būti suteikiamas nuo 6 mėnesių iki 36 mėnesių laikotarpiams.
  Kredito grąžinimo laikotarpį galima pasirinkti pildant elektroninę paraišką baltarusiskibaldai.lt sistemoje.
  Ilgesnį nei 24 mėnesių kredito grąžinimo laikotarpį galima pasirinkti tuo atveju, kai perkamos prekės, kurių vertė didesnė nei 400 eurų.
  Perkant prekes šiuo būdu, nereikia mokėti pradinio įnašo.
  Sudarant vartojimo kredito sutartį, lizingo sistema paskaičiuos asmeniškai Pirkėjui skirtą mėnesio įmoką.
  Norint nusipirkti prekes šiuo būdu, reikia pasirinkti mokėjimo būdą „Išsimokėtinai“.
  Pardavėjas neatsako už Vartojimo kredito sutarties, sudarytos tarp lizingo bendrovės ir Pirkėjo, turinį bei Vartojimo kredito sutarties pagrindu kylančių lizingo bendrovės ir Pirkėjo tarpusavio įsipareigojimų vykdymą.
  Pirkėjas atsako už jo pateikiamų duomenų teisingumą, elektroninėje paraiškoje vartojimo kreditui gauti.
  8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. punkte numatytais apmokėjimo būdais, pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  8.4. Už kai kurias prekes (brangesnes ar sudėtingiau atvežamas, užsakomas) gali būti imamas avansas.
  8.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje.

  9. Pristatymo sąlygos

  9.1.Prekes pristatomos tomis sąlygomis, kurios nurodytos internetinėje parduotuvėje esančioje skiltyje „Pristatymas“.

  10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  10.1. Kiekvienos baltarusiskibaldai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų kiekvienu konkrečiu atveju. Pirkėjas nukreipiamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
  10.6. Informacijai, esančiai informacijos kaupikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
  10.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  10.8. Skiltyje „Prekių garantija ir grąžinimas” pateikiama informacija yra neatskiriama šitų taisyklių dalis.

  11. Prekių grąžinimas ir keitimas

  11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  11.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris paprašius yra atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu.
  11.3. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
  11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
  11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Savanorių pr. 176 PC Norfa Bazė, Vilnius darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
  11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001
  m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  11.8. Kai grąžinamos kokybiškos prekės, už kiekvieną prekę imamas 8 eurai administravimo mokestis.

  12. Atsakomybė

  12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis baltarusiskibaldai.lt internetine parduotuve.
  12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei baltarusiskibaldai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  12.5. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

  13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

  13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti baltarusiskibaldai.lt įvairias rinkodaros akcijas.

  14. Apsikeitimas informacija

  14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės nurodytu elektroninio pašto adresu info@baltarusiskibaldai.lt

  15. Baigiamosios nuostatos

  15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.